Chania

Rejting i Kategorija

Poslednje promene: 05.03.2024.

Šta je Rejting?

Rejting je mera jačine igrača!

Ljubaznošću odgovornog lica WASHINGTON DC PREFERANS KLUB-a, za obračun rejtinga u programu su korišćena pravila i formule, do kojih su članovi Vašington Kluba došli dužim eksperimentisanjem. Obračun rejtinga je opisan na stranici:

http://www.preferansklub.com/p_about3.htm

Posetite obavezno ovaj sajt, ovde samo osnovne naznake sa sajta:

 • "+" rejting je bolji od proseka,

 • "-" rejting je lošiji od proseka,

 • 0 rejting je prosek.

Rejting se bazira na:
 • Završnom rezultatu partije,
 • Jačini (rejtingu) protivnika,
 • Početnom broju bula,
 • Broju otpisanih bula.

Za igrače do 6 odigranih partija u Klubu važi sledeće:

  - Igrač nema kategoriju,

  - Rejting se računa kao prosečan rejting u odigranim partijama,

  - Dobar rejting ne može biti bolji od 200, loš rejting ne može biti gori od -200.

  - Partije prijatelja se ne računaju za ukupan broj odigranih partija kod obračuna rejtinga (morate imati više od 6 partija koje nisu prijateljske).

Napomene:

Novi igrač u Klub dolazi sa rejtingom 0!

Ako se član Kluba ne pojavi u Klubu više od mesec dana, a ima rejting veći od 10. rejting mu se smanjuje za 10. Obračun se radi svakog prvog dana u mesecu.

 

Šta je Kategorija?

 • Kategorija je mera jačine igrača izvedena iz vašeg rejtinga, a u odnosu na druge igrače u Klubu! Uvedena je, pre svega, zbog lakšeg uvida u "snagu" članova Kluba.

 • Igrač sa manje od 6 odigranih partija nema kategoriju,

 • Ostali igrači imaju kategoriju od 1 do 10, 1 je najslabija kategorija, 10 je najača,

 • Kategorija se sračunava preko dobrog rejtinga koji ima vrednost 360  i lošeg rejtinga koji ima vrednost -360, i vašeg rejtinga u odnosu na ova 2 rejtinga,

 • Kategorija se smanjuje za procenat partija koje ste vi prekinuli,

 • Kategorija se obračunava prvim dolaskom u klub posle ponoći i posle svake završene partije, posle svake brisane prekinute partije, posle rešavanja eventualnih reklamacija.

Kategorija se računa po formuli:

KAT = (MojRejting +360 ) : Korak - BrojPrekinutihPartija : UkupanBrojPartija

gde je:

Korak = (360 - (-360)) : 10 = 72
 

MojRejting - vaš rejting

BrojPrekinutihPartija - broj partija koje ste vi prekinuli

UkupanBrojPartija - vaš ukupan broj završenih partija

 

Primer:

Vaš rejting je 100. Imate 10 partija koje ste vi prekinuli i 50 završenih partija. Vaša kategorija je:

KAT = (100 +360) : 72 - 10 : 50 = 6.389 - 0.2 = 6,189

Kategorija se zaokružuje na bliži ceo broj, pa je konačno KAT = 6