Chania

Prekinute partije

Poslednje promene: 25.05.2023.

Programski je posebno velika pažnja posvećena prekidanju partija, namernom ili nenamernom, sa razlogom ili bez razloga!

Apelujem da što manje prekidate partije, često prekidanje partija, posebno takmičarskih, može dovesti do toga da budete izbegavani u Klubu!

Osnovne postavke kod obrade prekida su:

1. Svaka prekinuta partija se može nastaviti tačno od mesta gde je prekinuta,

2. Prekid partije izlaskom iz partije (sa objašnjenjem ili bez objašnjenja) i prekid konekcije se tretiraju potpuno isto,

3. Svi igrači imaju potpuni uvid u svoje prekinute partije i reklamacije prekinutih partija,

4. Rok za završetak partije je osam dana od dana početka partije,

5. Ako se partija ne završi sankcioniše se igrač koji je prekinuo partiju,

 

Cilj svih ovih akcija je da se smanji broj prekinutih partija na najmanju moguću meru!

Sadržaj:

1. Šta raditi ako morate da prekinete partiju?

2. Prekid konekcije kod  igrača

3. Prekid usled prekida rada Servera

4. Opis izveštaja 'Prekinute partije'

5. Kako nastaviti prekinutu partiju i prelazak prekida

6. Reklamiranje prekinute partije

7. Brisanje prekinute partije i kazne

 

 

1. Šta raditi ako morate da prekinete partiju?

  - ako morate da prekinete partiju, najbolje je da to uradite kada se završi tekuća ruka, pre delenja karata,

  - ako je aktivna komanda Preferans->Predloži završetak partije i smatrate da se trenutni rezultat ne može mnogo promeniti, pozovite ovu komandu. Ako se saigrači slože, partija se završava, Rejting se računa na trenutni rezultat i odigrani broj bula,

  - ako iz bilo kog razloga zaključite da partiju koju igrate treba prekinuti i obrisati, pozovite komandu Preferans->Predloži BRISANJE partije. Ako se saigrači slože, partija se prekida, briše, nema računanja ni Rejtinga, ni Kategorije,

  - ako želite da nastavite partiju, pokušajte da ugovorite vreme nastavka,

  - ako brzo morate da izađete iz partije ili pauzirate, koristite opciju: desni taster miša na prozor za kucanje poruka, pa izaberite jednu od ponuđenih poruka.

 

2. Prekid konekcije kod igrača

  - kada dođe do prekida konekcije kod jednog od igrača (igrač A), druga 2 igrača (igrači B i C) ostaju u partiji i čekaju 90 sekundi da se A vrati. Imaju sat koji odbrojava od 90 do 0, za to vreme mogu da čatuju,

  - ako se A vrati u Klub u dozvoljeno roku, Server ga odmah povezuje u partiju i partija se nastavlja,

  - ako se A NE vrati u dozvoljenom roku, B i C se vraćaju u Klub, prekid se vodi na A.

  - Pogledajte obavezno sledeće primere, pošto može biti puno specifičnih slučajeva:

            - Ispada A, B i C čekaju da se A vrati 90 sekundi:

                - A se vrati u 90 sekundi, partija se nastavlja,

                - A se NE vrati u 90 sekundi, B i C se vraćaju u Klub, prekid se vodi na A,

                - A se još nije vratio, B prekida partiju regularno, B i C se vraćaju u Klub, prekid se vodi na B,

            - A se još nije vratio, i B ima prekid konekcije, C sam čeka u partiji još najmanje 30 sekundi:

                - A i B se vrate u predviđenom roku, partija se nastavlja,

                - A se vratio, B se nije vratio u predviđenom roku, igrači se vraćaju u Klub, prekid se vodi na B,

                - Ni A, ni B se nisu vratili, C se vraća u Klub, prekid se vodi na B,

                - U dozvoljenom vremenu za vraćanje igrača, C prekida partiju ili ima prekid konekcije, partija se prekida, prekid se vodi na C.

 

3. Prekid usled prekida rada Servera

  - Server može prestati sa radom zbog više razloga: radovi kod provajdera, duži nestanak struje, kvar Server računara, greška u Server programu...

  - sve partije koje su u trenutku prestanka rada Servera igrane se prekidaju, a prekid se vodi na Server

  - nastavak ovih prekinutih partija je moguć u većini slučajeva.

 

4. Opis izveštaja 'Prekinute partije'

  - svoje prekinute partije možete videti komandom desni taster miša na vaše ime, pa Prekinute partije

  - svoje i prekinute partije drugih igrača možete videti kucanjem komande: PRP/KorIme/

 

Ako ima prekinutih partija, one se prikazuju u formi kao na slici:

 

 

Vidite redom: broj partije, datum početka partije, igrače, trenutni rezultat (u supama), još koliko je bula ostalo do kraja partije i na kraju:

  K - '+' ako je partija igrana u kredit, '-' ako nije

  T - '-' ako partija nije takmičarska, 'K' - ako je partija za Kup, 'M' - ako je partija za Mesečnu Ligu, 'N' - ako je partija za Nedeljnu Ligu

  P - broj igrača na koga se vodi prekid partije (u primeru se vodi na igrača Test_1). Ako se prekid vodi na Server, P ima vredost 0!

 

Napomene:

  - ako imate više od 3 prekinute partije u kredit, koje ste vi prekinuli, ne možete igrati novu partiju u kredit,

  - ako imate 2 prekinute partije Lige, koje ste vi prekinuli, ne možete igrati novu partiju Lige,

  - ako je prekinuta partija Kupa, sva 3 igrača ne mogu igrati novu partiju Kupa!

 

5. Kako nastaviti prekinutu partiju i prelazak prekida

- pokušajte da prekinutu partiju nastavite što pre,

- ako igrače sa kojima ste prekinuli partiju ne viđate često u Klubu,  pokušajte da postignete dogovor OffLine porukama,

- ako su oba igrača u Klubu i ponudite im nastavak, a partija se ne nastavi, prekid može da pređe i na dugog igrača:

 

Obrada ponuda nastavka partije. Igrac A predlaže nastavak partije igračima B (2. igrač) i C (3. igrač):

  1. Jedan od igrača (B ili C) odbija predlog: prekid prelazi na tog igrača,
  2. Jedan od igrača (B ili C) se odjavio dok traje predlog: prekid prelazi na tog igrača,
  3. Oba igrača (B i C) ne odgovaraju na predlog:
      3.1. Oba igrača su u trenutku predloga na pauzi: prekid ostaje kod igrača kod kog je i bio pre ponude,
      3.2. Jedan od igrača (B ili C) je na pauzi u trenutku predloga: prekid prelazi na igrača koji nije na pauzi,
      3.3. Oba igrača (B i C) nisu na pauzi u trenutku predloga: prekid prelazi na igrača B! Napomena: igrači B i C ne znaju ko je 2, ko treći igrač, zna samo igrač A (1. igrač).
 

O prelasku prekida Server porukom obaveštava sve igrače, a u bazi pamti sve prelaske prekida (datum, vreme, ko je prihvatio, ko odbio nastavak...)!

 

6. Reklamiranje prekinute partije Adminu možete reklamirati prekinutu partiju koju je prekinuo drugi igrač ili koju ste vi prekinuli. Reklamaciju radite u sledećim slučajevima:

  - igrač prekine partiju pre završetka ruke kada ima očigledan pad,

  - vi prekidate partiju po završetku ruke (pre pritiska na 'OK'), kada jedan od igrača licitira ili igra krajnje nelogično (nije u pitanju neznanje).

 

Zaključujete da se praktično reklamira samo poslednja ruka, ne cela partija do prekida.

 

Reklamacija se radi pod sledećim uslovima:

  - partiju reklamirate kucanjem komande: RPR/BrojPartije/, npr: RPR/12345/

  - možete reklamirati samo partije u kojima ste vi igrali.

 

Kada izvršite reklamaciju, prozor sa prekinutim partijama izgleda ovako:

 

 

Nakon prijema reklamacije, Admin analizira spornu situaciju i donosi odluku o kažnjavanju ili odbijanju žalbe. Nakon donešene odluke, prozor sa prekinutim partijama izgleda ovako:

 

 

Sve ovo bi trebalo da bude dovoljan razlog kažnjenom igraču da se partija nastavi, pogotovu što sledi dodatna kazna od 160 supa kod brisanja partije!

 

Napomene:

- ne reklamirajte partije za koje je potrebno sudijsko znanje,

- ako reklamirana partija nije analizirana, partija se ne briše posle predviđenog roka od mesec dana od dana početka partije,

- prekinute partije Prijatelja se ne mogu reklamirati,

- Admin će reklamiranu partiju analizirati u što kraćem roku. Nekada to neće biti baš brzo, npr. zbog godišneg odmora...

 

7. Brisanje prekinute partije i kazne

Prekinute partije, sem partija Mesečne lige i Kupa, se brišu 8 dana od početka partije, sem u slučaju da postoji neanalizirana reklamacija prekinute partije,

Prekinute partije Mesečne lige i Kupa se brišu najmanje 8 dana od početka partije, a najkasnije 01. u sledećem mesecu, sem u slučaju da postoji neanalizirana reklamacija,

Partije Prijatelja se brišu 2 meseca od početka partije.

 

Partije Prijatelja i partije kod kojih se prekid vodi na Server (P=0) se brišu bez ikakvih sankcija za bilo kog igrača.

 

Brisanje partije kada postoji usvojena reklamacija

- broj kazni i nagrada je kao u izveštaju za usvojenu reklamaciju (kazne i nagrade odgovaraju broju supa koje bi bile da je ruka završena),

Nastavak kod brisanja (ili početak ako nije bilo usvojene reklamacije):

- igrač koji je prekinuo partiju se kažnjava sa brojem bula sračunatim po donjim formulama,

- igrači koji nisu prekinuli partiju se nagrađuju jednakim brojem bula, sračunatim po donjim formulama,

- igraču koji je prekinuo partiju se ukupan broj prekinutih partija uvećava za 1,

Obračun osvojenih poena (ako je partija Lige ili Kupa):

- ako je igrač koji je prekinuo partiju i posle smanjenja bula najbolji, on dobija poene koje ima 2. igrač, a 2. igrač dobija poene 1. igrača,

- ako je igrač koji je prekinuo partiju i posle smanjenja bula drugi, on dobija poene koje ima 3. igrač, 3. igrač dobija poene koje ima 2. igrač.

Sa ovakvim rezultatom se računaju novi Rejting i Kategorija.

Ako je partija bila u kredit, sa ovakvim rezultatom se obračunava ko dobija ili gubi kredit, ili se računaju nova dugovanja Serveru.

O svim podacima o brisanju partija Server obaveštava igrače OffLine porukom.

Napomena:

Obračun kod prekinute partije se računa po sledećim formulama (formule će u narednom periodu možda biti podložne promeni):

Ulazni podaci za obračun su:  ko je prekinuo partiju, preostali broj bula (BrojBula) i rezultati (Rez1, Rez2 i Rez3).

T = BrojBula : 3

D = (BrojBula - (T - 50)) : 2

Recimo da je 1. igrač prekinuo partiju, njemu se računa:

Rez1 = Rez1 + T - 50

Drugoj dvojici se računa:

Rez2 = Rez2 + D
Rez3 = Rez3 + D
Na kraju se svoj trojici oduzima određeni broj bula, tako da bude: Rez1 + Re2 + Rez3 = 0

Primer:

Prekinuo 1. igrač, BrojBula = 210, Rez1 = 100. Rez2 = -40, Rez3= -60

Primenom formula se dobija: Rez1 = 110, Rez2 = 45, Rez3 = 25

Skidanjem bula se dobija:  Rez1 = 50, Rez2 = -15, Rez3 = -35   (Rez1 + Rez2 +Rez3 = 0)