Chania

Nagrađivanja članova Kluba sa kreditom

Poslednje promene: 30.01.2022.

 

1. Svakog prvog u mesecu se vrši nagrađivanje na osnovu liste TOP 10 za prethodni mesec, za svih pet tabli , i to:

 • 1. mesto - 5 kredita

 • 2. mesto - 3 kredita

 • 3. mesto - 2 kredita

Ukoliko 2 ili 3 igrača imaju isti rezultat, prednost ima onaj igrač koji je kasnije u mesecu postigao taj rezultat!

2. Nagrađivanja na osnovu rezultata postignutih u Nedeljnoj i Mesečnoj ligi

Fond nagrada je 100% od broja prijavljenih igrača!

Broj nagrađenih igrača zavisi od broja prijavljenih igrača: 10-19 - 3 igrača, 20-29 - 4 igrača .... 90-99 - 10 igrača, preko 99 - 10 igrača

Nagradni krediti se dele linearno, a broj igrača koje treba nagraditi i broj nagradnih kredita se može videti iz iza spiska prijavljenih igrača za tekući mesec.

3. Nagrađivanja na osnovu rezultata postignutih u Kupu

Fond nagrada se formira dobrovoljnim donacijama članova Kluba i Administratora. Fond nagrada zavisi od ukupnog dobrovoljnog fonda. Igrači mogu videti nagrade kod spiska prijavljenih igrača za tekući Kup.

Nagrade se raspoređuju na prva 4 igrača i to:

 • 1. igrač dobija 50% od fonda

 • 2. igrač dobija 30% od fonda

 • 3. i 4. igrač dobijaju po 10% od fonda

4. Nagrađivanje najaktivnijeg člana Kluba prethodnog dana

Najaktivniji član Kluba prethodnog dana kao nagradu dobija 1 kredit.

Kriterijumi za izbor najaktivnijeg igrača su:

 • računaju se samo završene partije,

 • za ukupan broj partija partije pojedinaca se računaju kao jedna partija za table Standard, Master, Nokaut i Joly, i kao polovina partije za tablu Klasik,

 • za ukupan broj partija partije parova  se računaju kao dve partije za table Standard, Master, Nokaut i Joly, i kao jedna partija za tablu Klasik,

 • ako broj partija nije ceo broj, zaokružuje se na nižu vrednost,

 • slučaju da 2 ili više članova kluba imaju isti broj partija, bolji je onaj ko ima manje prosečno utrošeno vreme po partiji,

 • prosečno vreme se obračunava tako što se zbir vremena po partijama deli sa stvarnim brojem partija. Vreme po partiji se množi sa 2 kod partija pojedinaca za tablu Klasik, a deli sa 2  kod partija parova za table Standard, Master, Nokaut i Joly