Chania

Kako se vrši rangiranje igrača, kategorija igrača

 

Poslednje promene: 21.03.2013.

KATEGORIJA igrača se određuje na osnovu postignutog rezultata u igri u Klubu.

Posle svake završene partije dobijate POENE. Na slici 1. je prikazana tabela po kojoj se dodeljuju Poeni u funkciji rezultata za table Standard, Master, Klasik, Nokaut i Joly (2 igrača). Na slici 2. je prikazana tabela za igru parova.

Maksimalan broj poena koji se može osvojiti u partiji je 30!  Za postignutu pobedu u partiji, bez obzira na rezultat, dobija se još 2 poena.

Kategorija (KAT) je funkcija Proseka ostvarenih poena (POP) u partijama!

 

 

Za igrače koji u Klubu imaju manje od 10 odigranih partija:

 

 POP se sračunava kao srednja vrednost ostvarenih poena u partijama.

Primer: igrač je odigrao 3 partije, u kojima je osvojio 7, 3 i 5 poena. Njegov POP je  5,00  { (7+3+5) : 3 = 5,00 }.

 

 

Za igrače sa 10 i preko 10 odigranih partija:

 

 POP se sračunava posle poslednje odigrane partije (PP) na sledeći način:

 

NoviPOP = 96% StariPOP + 4% poeniPP!

 

Primer: Igrač je imao POP = 5,65. Odigrao je partiju u kojoj je dobio 11 poena. Novi POP = 5,65x0,96 + 11x0,04 = 5,424 +  0,44 =  5,86

 

Na POP utiču Nezavršene partije koje ste vi prekinuli! Prekinutu partiju morate završiti u roku od 10 dana. Ako se partija igra u kredit ili je partija Lige, partiju morate završiti u roku od mesec dana. Ako prekinutu partiju ne završite, ona se vodi kao NEZAVRŠENA. Ako imate ovakve partije, POP se umanjuje za broj koji je:

 

Broj  = 2 x BrojNezavršenihPartija : BrojPartijaUPoslednjaDvaMeseca

 

Primer: imate stvarni POP = 5,86, imate 3 nezavršene partije, i 50 odigranih partija u poslednja 2 meseca. Sračunati POP je 5,86 - 2x3:50 = 5,86 - 0,12 = 5,74

Napomena: jednom u 2 meseca Nezavršene partije se brišu!

 

Stare članove Kluba sa puno odigranih partija Server dodatno nagrađuje: u POP dodaje i proračunuti broj odigranih partija u Klubu! Taj Bonus se proračunava po formuli:

 

Bonus = (BrojOdigranihPartija)/10000 

Bonus ne može imati vrednost veću od 0,6.

Primer: Igrač ima prosek na osnovu odigranih partija 5,74. Do sada je u klubu odigrao 2000 partija, Bonus ima vrednost 0,2 , pa je POP = 5,94

 

KAT je zaokružena vrednost od POP!

 

- Novi član Kluba bez odigrane partije ima KAT = 0.

- Novi član sa manje od 6 odigranih partija ne može da ima kategoriju veću od 6! Uvedeno zbog eliminisanja faktora 'početničke sreće'.

- Član sa odigranim partijama može imati minimalnu KAT = 1, maksimalnu KAT = 10, bez obzira na POP.

- Partije parova se ne računaju za obračun POP i KAT.

Slika 1 : osvojeni poeni u funkciji rezultata za sve table kod igre 2 igrača

 

Slika 2 : osvojeni poeni u funkciji rezultata za sve table kod igre parova